GuidePedia

0
Η Συνοδική Πράξη Αγιοκατατάξεως: romfea.gr
Βίος: impantokratoros.gr


Η Συνοδική Πράξη Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου

Ἡ περιοχή τοῦ χειμάρρου Χορράθ καί ἡ ἐν αὐτῇ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, εἰς τήν ὁποίαν καί τελοῦμεν τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον σήμερον, ἀνεδείχθησαν χῶροι φανερώσεως τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ' ἡμερῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Εἰς αὐτήν, φεύγων τόν θυμόν τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, εὗρε καταφύγιον ὁ προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ λέγοντος: «πορεύου ἐντεῦθεν κατ' ἀνατολάς καί κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορράθ τοῦ ἐπί προσώπου τοῦ Ἰορδάνου· καί ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καί τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι, διατρέφειν σε ἐκεῖ» (Βασ. ΙΙΙ, 17,2-4).

Εἰς τήν αὐτήν περιοχήν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, ἐζήτησεν ἀπό τόν Θεόν τήν στάσιν τοῦ ἡλίου καί τῆς σελήνης, λέγων: «στήτω ὁ ἥλιος κατά Γαβαών καί ἡ σελήνη κατά φάραγγα Ἐλών, καί ἔστη ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη ἐν στάσει» (Ἰησοῦς Ναυῆ, 10,12-13).
0xoz1

Εἰς τάς ἀπαρχάς τῶν χρόνων τῆς Καινῆς Διαθήκης οἱ ἅγιοι καί δίκαιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα προσευχόμενοι ἐνταῦθα, ἐγένοντο Θεοπάτορες, καθ' ὅτι τῇ θείᾳ συνεργίᾳ ἠλευθερώθησαν τοῦ ὀνειδισμοῦ τῆς ἀτεκνίας, ἐδόθη αὐτοῖς καρπός κοιλίας, Μαρία ἡ ἀειπάρθενος, ἐξ ἧς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐσαρκώθη καί ἐνηνθρώπησε ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν.

Εἰς τούς πρωΐμους χρόνους τῆς μοναχικῆς ἀγγελικῆς πολιτείας, ἥν ὑπέδειξεν ἡμῖν αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κατῴκησαν τήν περιοχήν ταύτην οἱ πρῶτοι πέντε ὅσιοι πατέρες τῆς Μονῆς ταύτης τοῦ Χοζεβᾶ, Πρῶμος, Ἠλίας, Γανναῖος, Αἴαν καί Ζήνων, καί ἡγίασαν αὐτήν διά τῆς ὁσίας βιοτῆς αὐτῶν.

Μετ' αὐτούς τόν 5ου μ.Χ. αἰῶνα ὁ ἅγιος Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, πολέμιος τῆς αἱρέσεως τῶν Μονοφυσιτῶν, ἀνέδειξε τήν πρώτην ταύτην σκήτην εἰς μέγα μοναστικόν κέντρον. Τοῦτο ἀπώλεσεν εἰς ζωάς ἀνθρώπων, ναούς καί κελλία ἡ Περσική λαῖλαψ τοῦ 614 μ.Χ. Ἐκ τῶν ἐρειπίων καί τῆς τέφρας τῆς καταστροφῆς ταύτης, ἀνεκαίνισε τήν Μονήν καί κατέστησεν αὐτήν καί πάλιν πόλον ἕλξεως καί ἑστίαν ἀσκήσεως ἑκατοντάδων μοναχῶν ὁ ἐκ Κύπρου προερχόμενος ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης.

Ἡ δημιουργική καί συνεκτική τῶν ἁπάντων Θεοῦ σοφία καί δύναμις διετήρησε τήν Μονήν ζῶν μοναστικόν λειτουργικόν κέντρον, ἀφθόνως ρέουσαν πηγήν πνευματικοῦ ἁγιασμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ πλειάδος προσκυνητῶν καί διά τῶν ἁπλῶν ἀσκητῶν μοναχῶν αὐτῆς καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἱστορίας αὐτῆς.

Μεσοῦντος δέ τοῦ 20οῦ αἰῶνος ὁ Θεός ηὐλόγησε κατ' ἐξοχήν τήν Μονήν διά τῆς παρουσίας ἐκλεκτοῦ σκεύους Αὐτοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου. Οὗτος, ἐγκαταλείψας τήν ἐπίγειον πατρίδα αὐτοῦ Ρουμανίαν, συγγενεῖς καί οἰκείους, προσῆλθεν ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἔλαβε τό μοναχικόν σχῆμα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἔνθα καί ἐμόνασε ἐπί δεκαετίαν. Ἀκολούθως ἠσκήτευσεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην τοῦ Χοζεβᾶ, ἐξ ἧς καί Χοζεβίτης ἐκλήθη.

Ὡσαύτως ἠσκήτευσεν εἰς τήν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἔνθα τόν Βαπτιστήν μιμούμενος, ὑπέβαλεν ἑαυτόν εἰς πᾶσαν ἄσκησιν, νηστείαν, ἀγρυπνίαν καί προσευχήν. Μόνος δέ μόνῳ Θεῷ κοινωνῶν, ἐν τῇ ἀποκρήμνῳ πλησιοχώρῳ σκήτῃ τῆς Ἁγίας Ἄννης, οὐ διέλιπεν ἐν ταῖς Κυριακαῖς καί ἑορταῖς ἐπισκέπτεσθαι τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν τῆς μετανοίας αὐτοῦ.

Ἡ ἐναγκαλισαμένη τοῦτον ἐν τῇ ἀποδημίᾳ αὐτοῦ Σιωνῖτις Ἐκκλησία ἔδωκεν αὐτῷ ὕστερον καί τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης, ἵνα καί δι' αὐτῆς διακονῇ τούς ἐπισκεπτομένους τήν Μονήν προσκυνητάς, διά τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς μεταδόσεως τοῦ ἀχράντου σώματος καί τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον.

Οἱ συναναστραφέντες τόν ὅσιον Ἰωάννην καί ἄχρι τῆς σήμερον ἐπιζῶντες πιστοί, μαρτυροῦν περί τῆς ὁσιακῆς ζωῆς αὐτοῦ καί τῆς ὑπ' αὐτοῦ παρεχομένης αὐτοῖς βοηθείας διά τῆς προσευχῆς καί τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ καθοδηγήσεως. Ἄλλοι ἐπίσης μαρτυροῦν ὅτι μετά τήν κοίμησιν αὐτοῦ ἔτυχον τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν διά πρεσβειῶν αὐτοῦ. Διά τῶν σημείων τούτων φανεροῖ αὐτόν ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ποιῶν θαυμάσια ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ, ἐπιβεβαιῶν ταῦτα διά τῆς ἀφθαρσίας τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ λειψάνου, ἥντινα Αὐτός ἐχαρίσατο αὐτῷ, καθ' ὅτι πάσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον παρ' Αὐτοῦ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων.

Διά τούς λόγους τούτους, πρός οἰκοδομήν τῶν πιστῶν τῆς Σιωνίτιδος μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης ἀφικνουμένων ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Χοζεβᾶ προσκυνητῶν καί πρός δόξαν ἀένναον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν, ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί τῇ περί Ἡμᾶς Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ ἕπεσθαι τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ συνειδήσει τῆς ἁγιότητος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου καί ἐπιβεβαιῶσαι αὐτήν καί κατατάξαι αὐτόν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς μνήμης αὐτοῦ καθιερουμένης τελεῖσθαι ἐν τῇ 28ῃ Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, ἡμέρᾳ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ͵βιε ʹ Δεκεμβρίου κβʹ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητροπολίτης Ναζαρέτ
ΗΣΥΧΙΟΣ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως, Γέρων Δραγουμᾶνος
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς
ΜΕΘΟΔΙΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Γέρων Καμαράσης
Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος
Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος
Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων
Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος
Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος
Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων
Λεπτομερείας περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀναρτήσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου λίαν προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.


Ο Νεοφανής Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης (ο Ρουμάνος)
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ:

Ο 'Αγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης(+5 Αυγούστου 1960) με τα άφθαρτα λείψανα 


Γεννήθηκε το 1913 στο νομό Βοτοσανίου της Ρουμανίας. Από μικρός έμεινε ορφανός. Στα 20 του χρόνια, το 1933 μπήκε ως δόκιμος στη μονή Νεαμτς όπου έμεινε τρία χρόνια.

Στις 8 Απριλίου 1936 έγινε η μοναχική κούρα και από Ηλιάς ονομάστηκε Ιωάννης.

Το φθινόπωρο του 1936 επισκέφτηκε τους Αγ. Τόπους και αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο εισήλθε στην αδελφότητα του Αγ. Σάββα όπου ασκήτεψε δέκα χρόνια και απέκτησε το χάρισμα των δακρύων και της αδιάλειπτης προσευχής.

Το 1947 χειροτονήθηκε διάκονος και Ιερέας και έγινε ηγούμενος της Ρουμανικής Σκήτης του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στον Ιορδάνη. Μετά από πέντε χρόνια σκληρής άσκησης αναχώρησε μαζί με τον υποτακτικό του Ιωαννίκιο στο σπήλαιο της Αγ. Άννης στη Χοζέβα, κοντά στη μονή του Αγ. Γεωργίου του Χοζεβίτου. Εκεί ασκήτεψε επτά χρόνια και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό στις 5 Αυγούστου 1960. Μετά από 20 χρόνια, ανοίγοντας τον τάφο του, βρέθηκαν άφθαρτα και ακέραια τα λείψανα του μαζί με τα ρούχα του αναδίδοντας μια εξαίσια ευωδία. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στη μονή του Αγ. Γεωργίου του Χοζεβίτου, στο παρεκκλήσι του Αγ. Στεφάνου όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα.

ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ

1) Το 1980 ένας έλληνας αρχιμανδρίτης από την Αμερική ο οποίος είχε ασκητέψει με τον Αγ. Ιωάννη στα νιάτα του και δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει, είδε τον Άγιο στον ύπνο του, λέγοντάς του: «Αν θέλεις να με δεις, έλα στο σπήλαιο της Αγ. Άννης στην κοιλάδα του Ιορδάνη»! Μετά από ένα μήνα πήγε στην Μονή του Αγ. Γεωργίου του Χολεβίτου. Με την επιμονή του αρχιμανδρίτου, ο ηγούμενος τελικά δέχτηκε ν΄ ανοίξει τον τάφο του Αγίου κι έτσι βρέθηκαν τα λείψανα του άφθαρτα.

2) Ένας ιερέας ο οποίος βοήθησε στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου από το σπήλαιο στο μοναστήρι, διηγούταν πως κάποιος που πήρε τρεις τρίχες από τον Άγιο, τον είδε στο όνειρό του και τον διέταξε να τις επιστρέψει. Μάλλον αυτό το πρόσωπο ήταν ο ίδιος ο Ιερέας που διηγήθηκε την ιστορία.


3) Το 1986 μία γυναίκα από την Κρήτη έστειλε στον ηγούμενο της μονής ένα χρυσό κουταλάκι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για ένα θαύμα του Αγ. Ιωάννου. Αυτή η γυναίκα ήταν άρρωστη δε μπορούσε να κουνηθεί και να μιλήσει και όλοι περίμεναν να πεθάνει. Τότε εμφανίστηκε ο Αγ. Ιωάννης ντυμένος με άμφια και κρατώντας το Αγ. Ποτήριο στο χέρι λέγοντας της: «Εγώ είμαι ο Αγ. Ιωάννης ο Χοζεβίτης». Έπειτα ακούμπησε τη λαβίδα στη γλώσσα της και εξαφανίστηκε. Από εκείνη τη στιγμή η γυναίκα έγινε καλά.

Δημοσίευση σχολίου

 
Top