GuidePedia

0
Ορθόδοξος Τύπος,9 Ιανουαρίου, σελ.8

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ἀναφορὰ τοῦ ἀνίερου κορανί-ου γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, λυπεῖ κάθε Χρι-στιανό. Ἐπειδὴ «Οὐ μὲν τὸ γὲ τῆς ἀληθείας φρόνημα δεῖ σιωπᾶν, ἀλλὰ μάλιστα τοῦτο καὶ μεγαληγορεῖν πρέπει», ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, ἂς ποῦμε ἔστω καὶ αὐτὰ τὰ λίγα λόγια ὡς ἀντίδωρο πρὸς τὴν Παναγία μας.

Στὶς μέρες μας δυστυχῶς ἡ δαιμονιώδης πλάνη τοῦ ἀνίερου κορανίου κουβαλᾶ τὴν ἀρειανικὴ μάνητα καὶ μάλιστα στὴν χειρίστη της μορφή. Ἰδοὺ τί λέει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας τὸ ἀνίερο κοράνι, κεφ. Ε, στίχ. 75 «Βλασφημοῦν ὅποιοι λένε ὅτι “Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μαριάμ”». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Ὡς Νέα Ἱερουσαλήμ, Κεχαριτωμένη, Ἁγνὴ Παρθένος, ἀναφέρεται ἡ Θεοτόκος στὴν Πα-σχάλιο Ἀκολουθία. Εἰς δὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, τὸ ποίημα τοῦ Ἰωσὴφ Μο-ναχοῦ ἐξαίρει τὴν Θεοτόκον ὡς ἑξῆς: «Σὲ τὴν φαεινήν λαμπάδα καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ». Εἰς τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς».

Τὸ βλάσφημο κοράνι, κεφ. Δ, στίχ. 171 γράφει «Ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ γυιὸς τῆς Μαριάμ, δὲν εἶναι περισσότερο ἀπὸ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος. Εἰς τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, σὲ ποίημα τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης, ψάλλομε «Τὴν ὑπερφυῶς σαρκί, συλλαβοῦσαν ἐν γαστρί, τὸν ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως προεκλάμψαντα Λόγον, ἐν ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνομεν πιστοί». Εἰς τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας».

Τὸ ἀνίερο κοράνι, κεφ. Ε, στίχ. 75 γράφει «Βλασφημοῦν ὅποιοι λένε ὅτι “Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μαριάμ”». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ σὲ ποίημα τοῦ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης ψάλλομε «ὡς τεκοῦσαν ἀσπόρως τὸν ἑαυτῆς ποιητήν· διὸ σέ, Θεοτόκε μεγαλύνομεν». Εἰς τὸν Πασχάλιον κανόνα ψάλλομε «Θεὸν ὃν ἐκύησας σαρκί». Εἰς τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἄλλη πάλι πλάνη στὸ κοράνι (κεφ. ΙΘ, στίχ.88-92) ἀναφέρει «Καὶ εἶπαν “Ὁ Φιλάνθρωπος(Θεὸς) ἐπῆρε (γέννησε) ἕνα γιό! Πραγματικὰ προσφέρατε κάτι τὸ τερατῶδες! Λίγο ἔλειψε κι οἱ οὐρανοὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἐκραγοῦν, ἡ γῆ νὰ χωριστεῖ στὰ δύο καὶ τὰ βουνὰ νὰ πέσουν κάτω σὲ ἐρείπια. Κι αὐτὸ γιατί εἶχαν ἐπικαλεστεῖ ἕνα γιὸ γιὰ τὸν Φιλάνθρωπο (Θεό).

Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διευκρινιστεῖ πῶς ἡ (μεγαλειότητα) τοῦ Φιλάνθρωπου (Θεοῦ) ἦταν δυνατὸ νὰ πάρει (νὰ γεννήσει) ἕνα γιό! » «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Εἰς τὴν Ἑορτὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὰ Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ ψάλλομε «Ξένα καὶ παράδοξα τῶν οὐρανῶν ὁ Δεσπότης ἐπὶ σοὶ τετέλεκεν κατ’ ἀρχάς, Πανάμωμε». Εἰς τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, εἰς τὰ Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τὸ ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ ἀναφέρει «Παράδοξον Μυστήριον, οἰκονομεῖται σήμερον. Καινοτομοῦνται φύσεις, καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται».

Λύπη μεγάλη αἰσθάνεται ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς γι’ αὐτὸ ποὺ γράφει τὸ κοράνι (κεφ. Ε,στίχ. 119) «Καὶ πρόσεξε, ὅταν ὁ Θεὸς εἶπε: Ὤ! Ἰησοῦ, γιὲ τῆς Μαριάμ! Μήπως εἶπες στοὺς ἀνθρώπους: “Λατρεύετε ἐμένα καὶ τὴν μητέρα μου σὰν Θεούς”, μειώνοντας ἔτσι τὸ Θεό;».

«Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

«Εἰ δὲ ἀγνοοῦντες οὕτω χειμάζονται καὶ τοιαῦτα βαττολογοῦσι, μαθέτωσαν ἀπὸ τῶν Γραφῶν, ὅτι καὶ ὁ τὰς αἱρέσεις ἐπινοήσας διάβολος διά τὴν ἰδίαν τῆς κακίας δυσωδίαν κιχρᾶται τὰς λέξεις τῶν Γραφῶν, ἵνα αὐτὰς ἔχων ἐπικάλυμμα, τὸν ἴδιον ἰὸν ἐπισπείρας, ἀπατήση τοὺς ἀκεραίους», λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας (Κατὰ Ἀρειανῶν Α΄).

Σὲ λίγες μέρες θὰ ἑορτάσομε τὴν Σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀντίδωρο στὴν Παναγία μας ἂς εἶναι ἡ ἀπόσυρση τῆς συνέντευξης ποὺ μᾶς λύπησε, ποὺ εἶναι ἀναρτημένη σὲ ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Κύπρο, στὴν ὁποία ὑποδεικνύεται ἡ μελέτη καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου τοῦ ἀνίερου κορανίου, μὲ τὴν καταληκτικὴ παρατήρηση-ὑπόδειξη «Πολὺ σπουδαῖα πράγματα αὐτὰ ἀλλὰ δὲν τὰ ξέρουν…».

Κάποιοι Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας δώρισαν καὶ δωρίζουν ἀνίερα κοράνια. Ἂς πάψουν τὸ ἀτόπημα τοῦτο, ὡς ἀντίδωρο στὴν Παναγίαμας.

Οἱ Ἱεράρχες ποὺ τὸ ἀνίερο καὶ βλάσφημο κοράνι, ἱερὸ τὸ καλοῦν, ἂς πάψουν νὰ τὸ καλοῦν τοιουτοτρόπως, καὶ τούτη ἡ ἐνέργειά τους ἂς λογισθεῖ ὡς ἀντίδωρο στὴν Παναγία μας.


* Τὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν κορανικὰ ἐδάφιαἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὸ κοράνι τῶν ἐκδόσεων Λάτση.

Δημοσίευση σχολίου

 
Top