GuidePedia

0
"Ας μη πλανώνται οι συμπαθείς κατά τα άλλα συνάνθρωποί μας ετερόδοξοι, αιρετικοί ή ετερόθρησκοι.«Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία» (Πραξ. 4,12), παρά μόνον εν τω Ιησού Χριστώ και τη Μιά Αγία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία αποκλειστικά και μόνον είναι η Αγία των Ορθοδόξων Εκκλησία."... Με αυτή τη φράση στέλνει σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στο χριστουγεννιάτικο μηνυμά του. 

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα: 
Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και
τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων

«Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ο Σωτήρ ημών, Ανατολή ανατολών, και οι εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν˙ και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος» (Εξαποστειλάριον Χριστουγέννων)
Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Χριστός Ετέχθη! Αληθώς ετέχθη! Ιδού η τρανή αυτή χριστιανική ομολογία των αγίων ημερών των Χριστουγέννων και όλου του Αγίου Δωδεκαημέρου.
Με ευφροσύνη και αγαλλίασι καρδίας ομολογούμε περίτρανα αυτό, το οποίο διακηρύσσουμε ως δόγμα της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το Ιερό Σύμβολο της Πίστεώς μας : Πιστεύομεν εις «τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα».

Πανευφρόσυνα διασαλπίζει και ο Ιερός Υμνογράφος της Εκκλησίας μας το μέγα αυτό κοσμοσωτήριο γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού αναφωνώντας περιχαρώς ότι μας επεσκέφθη ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός από το ύψος του Ουρανού. Αυτός που είναι η πνευματική Ανατολή των ανατολών. Κι εμείς που εζούσαμε μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και στη σκιά του θανάτου, ευρήκαμε την σώζουσα αλήθεια. Γιατί από την Παρθένο Μαρία εγεννήθη ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κύριος και Θεός ημών και Λυτρωτής της ανθρωπότητος.

«Εύρομεν την αλήθειαν». Εύρομεν την μόνη αλήθεια, την σωτήρια αλήθεια, την φωτίζουσα αλήθεια, την πηγήν της αληθείας, που είναι ο σαρκωθείς Κύριος και Θεός μας, ο Σωτήρ και Λυτρωτής του κόσμου και όλης της ανθρωπότητος. Εύρομεν Εκείνον, ο οποίος θα μας απεκάλυπτε αργότερα την ταυτότητα και την ιδιότητά του : «Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή … Εγώ ειμί το φως του κόσμου˙ ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής … Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή …» (Ιωάν. 8, 12 - 11,25 και 14,6).

Η αλήθεια μέσα εις τον εκκλησιαστικό και θεολογικό μας χώρο δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Είναι πρόσωπο, το θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρός μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η Κεφαλή της Αγίας μας Εκκλησίας, της Μιάς και μόνης Αγίας Εκκλησίας Του και των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενώ ο κάθε Ορθόδοξος Επίσκοπος, Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης ίσταται εις τύπον και τόπον Χριστού.

Η αλήθεια, λοιπόν, η σώζουσα αλήθεια, την οποίαν εύρομεν με την Θείαν Ενανθρώπησιν του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, ευρίσκεται αποκλειστικά και μόνον εν τω Ιησού Χριστώ και εν τη Μιά Αγία Καθολική και Αποστολική των Ορθοδόξων Εκκλησία και πουθενά αλλού. Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η θεματοφύλαξ της αληθείας και η Κιβωτός της εν Χριστώ σωτηρίας.

Ας μη πλανώνται οι συμπαθείς κατά τα άλλα συνάνθρωποί μας ετερόδοξοι, αιρετικοί ή ετερόθρησκοι. «Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία» (Πραξ. 4,12), παρά μόνον εν τω Ιησού Χριστώ και τη Μιά Αγία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία αποκλειστικά και μόνον είναι η Αγία των Ορθοδόξων Εκκλησία.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο περίφημος αυτός Οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, τονίζει τα εξής : «Όλο το Σώμα της Εκκλησίας από την Κεφαλή (τον Χριστό) έχει την ζωή, και μάλιστα την αγία ζωή. Γιατί, λοιπόν, εγκαταλείπεις την Κεφαλή και ακολουθείς τα μέλη; Αν ξεπέσης από την σχέσι σου με την Κεφαλή, τον Χριστό, είσαι χαμένος» (Ε.Π.Ε. 22,210). «Αν πιστεύης στην αλήθεια, τι εισάγεις άλλα, σαν να μην αρκεί η αληθινή πίστις για την σωτηρία σου;» (Ε.Π.Ε. 24, 62).

«Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Ιησούν Χριστόν «αγάπην της αληθείας». Ο Χριστός και τα δύο είναι (και Αγάπη και Αλήθεια). Καί διά τα δύο ήλθε, και διά την αγάπη των ανθρώπων και διά αληθινά πράγματα (διά την διακήρυξι της σωζούσης Αληθείας)» (Ε.Π.Ε. 23,72).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Εις το τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας αναφωνούμε με ειρήνη και αγαλλίασι καρδίας : «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες...». Ο ιερός Υμνογράφος της Χριστουγεννιάτικης Ιεράς Ακολουθίας μας διαβεβαιώνει χαρμόσυνα ότι ως πιστοί δούλοι του Θεού «εύρομεν την αλήθειαν, και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος». Μία διαβεβαίωσις λυτρωτικής χαράς, βεβαίας πίστεως, κραταιάς ελπίδος, μονίμου πνευματικής ασφαλείας.

«Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ∙ ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ος έστι Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυΐδ», διεμήνυσε ο θείος Άγγελος εις τους απλοικούς ποιμένας. Ο ουρανός ωμίλησε και η γη επεβεβαίωσε και επεκρότησε.

Αυτή η απόλυτη βεβαιότητα και ασφάλεια είθε να οδηγήση όλους τους Χριστιανούς, 
και όλους τους απανταχού της γης συνανθρώπους μας, εις τον αληθινόν Χριστόν, εις τον Σωτήρα και Λυτρωτήν και Ευεργέτην της ανθρωπότητος, τον Κύριον και Θεόν ημών Ιησούν Χριστόν, τον θείον Δομήτορα της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της οποίας τυγχάνει η Θεία και Ιερά Κεφαλή. Ας μην αναζητά πλέον ο κόσμος άλλους σωτήρες και άλλα φώτα, διά τα οποία ο χριστιανός ποιητής μας διαβεβαιώνει˙ «ήσαν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το Φως».

Αυτήν την βεβαία και μοναδική αποκάλυψι και ανακάλυψι «εύρομεν την αλήθειαν, και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος» εύχομαι εκ μέσης καρδίας δι’ όλην την ανθρωπότητα, δι’ όλους τους αδελφούς Χριστιανούς, διά το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, όλα τα εγγύς και τα μακράν πνευματικά μας τέκνα, και ιδιαιτέρως τους προσφιλείς μας ναυτικούς, οι οποίοι ταξιδεύουν υπό την σκέπη και προστασία της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας και με τις ευχές του Αγίου των θαλασσών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού και των Τοπικών μας Αγίων.

Ευλογημένα, ειρηνικά, Χριστοφόρα και άγια Χριστούγεννα! Ευλογημένο και χαριτοφόρο το Άγιο Δωδεκαήμερο.

Με εόρτιες ευχές και αγάπη


Ο Μητροπολίτης

Δημοσίευση σχολίου

 
Top