GuidePedia

0
agiazoni.gr

γράφει ο Επίσκοπος Διοκλείας, Κάλλιστος Ware

« Λυτρωτής μας, πο τν βλέπαμε κάποτε σωματικά, τώρα εναι παρν στμυστήρια»
γ. Λέων  Μέγας

Τ μυστήρια κατέχουν κεντρικ θέση στ Χριστιανικ λατρεία. «Κα λλως δμυστήριον καλεται», γράφει  γ. ωάννης  Χρυσόστομος γι τν Εχαριστία, «τι οχ περ ρμεν πιστεύομεν, λλ’ τερα ρμεν, κα τερα πιστεύομεν...

κούω σμα Χριστοτέρως γ νο τ ερημένον, τέρως  πιστος». Ατς διπλς χαρακτρας,  ταυτόχρονα ξωτερικς κα σωτερικός, εναι τδιακριτικ χαρακτηριστικό το μυστηρίου: τ μυστήρια, πως κα  κκλησία, εναι ταυτόχρονα ρατ κα όρατα. 

Σ κάθε μυστήριο πάρχει  συνδυασμς νς ξωτερικορατο σημείου μμία σωτερική, πνευματικ χάρη.

 Στ βάπτισμα  χριστιανς φίσταται μίαρατ κατάδυση στ νερό, ν ταυτόχρονα καθαρίζεται σωτερικ π τςμαρτίες του. Στν Εχαριστία λαμβάνει ατό, πο π ρατ ποψη εναι ρτος κα ονος, ν στν πραγματικότητα μεταλαμβάνει τ Σμα κα τ Αμα τοΧριστο.

Στ περισσότερα μυστήρια  κκλησία παίρνει λικ πράγματα –νερό, ψωμί, κρασί, λάδι- κα τ μετατρέπει σ χήματα το γίου Πνεύματος. Μ τν τρόπο ατ τ μυστήρια μς μεταφέρουν στ γεγονς τς Σάρκωσης, ταν  Χριστςνέλαβε λικ σάρκα κα τν κατέστησε χημα το γίου Πνεύματος. φετέρου δ προεικάζουν τν ποκατάσταση κα τν τελικ λύτρωση τς λης κατ τνσχάτη μέρα.  

 ρθοδοξία πορρίπτει κάθε προσπάθεια πο ποσκοπε στ νκαταστήσει τ μυστήρια λιγότερο λικά. Τ νθρώπινο πρόσωπο πρέπει νθεωρηθε π λιστικος ρους, ς μία διάλυτη νότητα ψυχς κα σώματοςτσι, στε τ μυστήρια, στ ποα συμμετέχουν ο νθρωποι, ν περιλαμβάνουν τ σμα κα τ πνεμα τους. Τ βάπτισμα τελεται δι καταδύσεως. Στν Εχαριστία χρησιμοποιεται νζυμος ρτος κι χι μπισκότα. 

Κατ τνξομολόγηση  ερέας δν μεταδίδει τν φεση ξ ποστάσεως, λλ δι τςπιθέσεως τν χειρν στν κεφαλ το μετανοοντα. Στν κηδεία συνηθίζεται τ φέρετρο ν παραμένει νοικτό, κα λοι προσέρχονται ν δώσουν τν τελευταο σπασμ στν κεκοιμημένο – τ νεκρ σμα εναι ντικείμενογάπης, κι χι ποστροφς.

 ρθόδοξη κκλησία συνήθως ναφέρεται σ’ πτ μυστήρια, τ διακριβς πο ναφέρει κα  Ρωμαιοκαθολικ θεολογία: Βάπτισμα, Χρσμα, Εχαριστία, Μετάνοια  ξομολόγηση, ερωσύνη, Γάμος, Εχέλαιο.

 κατάλογος ατς δημιουργήθηκε κα σταθεροποιήθηκε μόλις τν δέκατοβδομο αἰῶνα, ταν  Λατινικ πιρρο βρισκόταν στ ποκορύφωμά της. Πρνπ τν περίοδο ατή, ο ρθόδοξοι συγγραφες διέφεραν σημαντικ ς πρς τν ριθμ τν μυστηρίων πο νέφεραν:  ωάννης Δαμασκηνς μιλ γι δύο, Διονύσιος ρεοπαγίτης γι ξι,  ωάσαφ, Μητροπολίτης φέσου (δέκατος πέμπτος αἰῶνας) γι δέκα. Κα ατο κόμη π τος Βυζαντινος συγγραφες πο ναφέρουν πτ μυστήρια, συνήθως διαφέρουν ς πρς τ μυστήρια ποπεριλαμβάνουν στν κατάλογό τους. κόμη κα σήμερα  ριθμς πτ δν παρουσιάζει διαίτερη σημασία γι τν ρθόδοξη θεολογία, λλχρησιμοποιεται κυρίως γι λόγους εκολίας στ διδασκαλία.

σων  σκέψη κινεται στ τυπικ πλαίσια πο θέτει  ρος «πτ μυστήρια»,πρέπει ν προφυλαχθον π δύο παρανοήσειςΚατ’ ρχάς, ν κα τ πτμυστήρια εναι λα γνήσια, δν διαθέτουν μως τν δια σπουδαιότητα, λλ’πάρχει μία κάποια «εράρχηση» μεταξύ τους. 

 Εχαριστία, παραδείγματος χάριν, βρίσκεται στν καρδι λης της χριστιανικς ζως κα μπειρίας, κάτι πο δν συμβαίνει, π.χ. μ τ Εχέλαιο. Τ Βάπτισμα κα  Εχαριστία κατέχουν μία εδικ θέση μεταξ τν πτ μυστηρίων: σύμφωνα μ μία φράση πουοθετήθηκε στ Μεικτ πιτροπ Ρουμάνων κα γγλικανν θεολόγων στΒουκουρέστι τ 1935, ατ τ δύο μυστήρια «προεξάρχουν τν λλων θείων μυστηρίων».

Δεύτερον, ταν μιλμε γι τ «πτ μυστήρια», δν πρέπει ν τπομονώνουμε π τς πολλς λλες πράξεις τς κκλησίας πο διαθέτουν μυστηριακ χαρακτρα, κα ο ποες συμβατικ νομάζονται μυστηριακς πράξεις  γιαστικς τελετές. 

Στς πράξεις ατς νήκει  τελετ τς μοναχικς κουρς,  μεγάλος γιασμς τν Θεοφανείων,  τελετ τς ταφς, κα τ χρσμα το Μονάρχη. Σ’ λες ατς τς πράξεις πάρχει  συνδυασμς το ξωτερικο,ρατο σημείου μ τν σωτερική, πνευματικ χάρη.  ρθόδοξη κκλησία χρησιμοποιε πίσης πάρα πολλς εχές, πο κα ατς διαθέτουν μυστηριακχαρακτρα: εχς γι τν καρποφορία το σιταριο, το κρασιο κα το λαδιο. Γι τ φροτα, τος γρος κα τ σπίτια. Γι κάθε ντικείμενο κα στοιχεο. 

Ατς ο βραχύτερες εχς κα κολουθίες εναι συχν πολ πρακτικς κα πεζές:πάρχουν εχς γι τν γιασμ νς ατοκινήτου,  μίας μηχανς τρένου,  γιτν πομάκρυνση τν βλαβερν ζυφίων. Δν πάρχει κανένας καμπτος διαχωρισμς μεταξ μίας ερύτερης κα μίας στενότερης ννοιας το ρου «μυστήριο»: λόκληρη  χριστιανικ ζω πρέπει ν θεωρεται ς μία νότητα,ς να μοναδικ κα μεγάλο μυστήριο, πο ο διάφορες πτυχς του κφράζονται μ μία μεγάλη ποικιλία πράξεων, πο μερικς τελονται μόνο μία φορ στ ζωή μας, ν λλες σως καθημερινά.

Τ μυστήρια εναι προσωπικάεναι τ μέσα μ τ ποα  χάρη το Θεομεταδίδεται στν κάθε χριστιαν κατ προσωπικ τρόποΓι’ ατν τν λόγο στπερισσότερα μυστήρια τς ρθόδοξης κκλησίας,  ερέας ναφέρει τνόματα τν παρόντων, καθς τελε τ μυστήριο. ταν, παραδείγματος χάριν, προσφέρει τ θεία Κοινωνία, λέει: «Μεταλαμβάνει  δολος το Θεο... (δείνα) ττίμιον Σμα κα τ τίμιον Αμα το Κυρίου...»  κατ τ Εχέλαιο λέει: «Θεράπευσον, Πάτερ, τν δολον σου...(δείνα) π τν σθένειαν το σώματος κα ψυχς». Κα κατ τ χειροτονία  πίσκοπος λέει: « θεία χάρις,  τ σθενθεραπεύουσα κα τ λλείποντα ναπληροσα, προχειρίζεται τν ... (δείνα)».ξίζει ν προσέξουμε πς σ κάθε περίπτωση  λειτουργς δν μιλ στ πρτο πρόσωπο, δν λέει. «Βαπτίζω...», «Χρίω...», «Προχειρίζομαι...». Τ «μυστήρια» δν εναι δικές μας πράξεις, λλ το Θεο «ν τ κκλησί», κα πραγματικς τελετουργς εναι πάντοτε  διος  Χριστός. Σύμφωνα μ τν γ. ωάννη Χρυσόστομο, « ερέας πλς δανείζει τ γλσσα του κα προσφέρει τ χέρια του». 

Δημοσίευση σχολίου

 
Top