GuidePedia

0
Ορθόδοξος Τυπος


Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχέδιο γιὰ τὴν ἵδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα αὐτό, ἀποτελεῖ σημαντικότατο βῆμα στὴν στρεβλὴ πορεία ποὺ χαράσσει ἡ πλειονότητα τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμήματος  μὲ λαμπρὲς ἐξαιρέσεις  τὰ τελευαῖα χρόνια. Πρόκειται γιὰ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς «μεταπατερικῆς θεολογίας» ποὺ κυοφορή θηκε στὴν «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν» τοῦ Βόλου καθώς, ὅπως θὰ καταδείξουμε ἀκολούθως, ἅπασα ἡ χορεία τῶν ἁγίων Πατέρων καταδικάζει τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ. Ἀτυχῶς τὸ Τμῆμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης δὲν θυμίζει σήμερα τίποτε ἀπὸ τὴν κυψέλη τῶν δραστήριων καθηγητῶν τῆς προηγούμενης περιόδου ποὺ συγκέντρωσε καὶ ἀνέδειξε τὸ μέλι τῶν ἁγίων Πατέρων. Σήμερα, μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς πλειονότητας τῶν καθηγητῶν του, καθίσταται κέντρο προώθησης τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς μεταπατερικότητας, κινδυνεύει δὲ νὰ καταστεῖ πολλαπλῶς ἐπιζήμιο γιὰ τὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας ἐὰν τελικὰ ἀποφασίσει τὴν καλλιέργεια, πέραν τῶν ἀνωτέρω, καὶ τῆς «ἰσλαμικῆς θεολογίας»!

Ὡς γνωστὸν ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰμ διακρίνεται γιὰ ἀντιτριαδισμό, ἄρνηση τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἰσχυρὸ μένος κατὰ τῶν «ἀπίστων», ὅσων δηλαδὴ ἀρνοῦνται τὴν πίστη στὸν Ἀλλάχ. Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες τόσο τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας ὅσο καὶ οἱ σημερινοί, θύματα τῶν συγχρόνων διωγμῶν τοῦ Ἰσλὰμ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, ἀποτελοῦν τὴν τρανότερη ἀπόδειξη τῆς ἀντιχριστιανικότητας τοῦ Ἰσλάμ.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος τονίζει στὴν Α΄ Ἐπιστολή του «ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. Τὶς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός;

Οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν. Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει»1 ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς χαρακτηρίζει τὸ Ἰσλὰμ πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου λέγοντας «Ἐστι δὲ καὶ ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν πρόδρομος οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου»2.

Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης στὴ μελέτη του μὲ τίτλο«ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων»3 παραθέτει τὶς σημαντικότερες ἀναφορὲς στὸ Ἰσλὰμ τῶν ἁγίων Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Κυρίλλου Θεσσαλονίκης, Ἀνδρέου τοῦ διά Χριστὸν σαλοῦ,Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἄλλων ὅπως τοῦ Ἰωσὴφ Βρυέννιου καὶ τοῦ Γεννάδιου Σχολάριου ποὺ καταδεικνύουν πὼς ὅλοι οἱ ἅγιοι ἦταν ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ. Προφανῶς οὔτε τὴ συγκεκριμένη μελέτη οὔτε τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ Θε-ολογίας μας ἀγνοοῦν οἱ σχεδιάζοντες τὴν ἵδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν.

Ἁπλῶς κινοῦνται πλέον, ὅπως οἱ προτάσεις τους ἀποδεικνύουν, ἔξω ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῶν ἁγίων Πατέρων, πιστοὶ στὶς ἀρχὲς τῆς «μεταπατερικῆς θεολογίας». Ὅμως οἱ «μεταπατερικοὶ» εἶναι πατρομάχοι καὶ ὡς πατρομάχοι εἶναι καὶ πνευματομάχοι.
Ἡ ἵδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν ἐντὸς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ- σαλονίκης εἶναι ζήτημα ποὺ ξεπερνᾶ τὰ ὁριζόμενα στὸ σχετικὸ νομικὸ πλαίσιο θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς σχετικὲς ἐγκρίσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ πανεπιστημίου (κοσμητεία σχολῆς καὶ σύγκλητος πανεπιστημίου) ἢ τῆς κεντρικῆς διοίκησης (ὑπουργεῖο Παιδείας). Εἶναι πρωτίστως ζήτημα θεολογικό,γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἄμεση παρέμβαση τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας.

Δυστυχῶς ἡ πανεπιστημιακὴ θεολογία -ὄχι στὸ σύνολό της- ἔχει πλέον ἀποστασιοποιηθεῖ ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν χαρισματικὴ θεολογία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς στοιχειώδεις ἀρχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πατερικῆς πείρας καὶ παραδόσεως. Ἐλπίζουμε πὼς δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν πλειονότητα τῶν Ἱεραρχῶν. Οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις ἢ ἡ ἀδράνεια τῆς Συνόδου γιὰ τὸ θέμα θὰ φανερώσουν τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων.

Σημειώσεις:

1. Α΄ Ἰω. β΄, 21-23.
2. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περὶ αἱρέσεων ΡΑ΄, ΕΠΕ 2, 306 κ. ἐξ.

3. Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων», ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη. Σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ὅλη ἡ μελέτη ἐδῶ: http://www.impantokratoros.gr/7CDC79ED.el.aspx

Δημοσίευση σχολίου

 
Top